Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op allerechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van
deze voorwaarden zijn afgeweken.
Algemene Voorwaarden die door een Opdrachtgever worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Privacy
Fotojenique zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie zonder toestemming doorgeven aan derden, noch zal zij deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Fotojenique respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens.
- De Opdrachtgever of elke derde die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming
van geportretteerden en andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Offerte, overeenkomst en bevestiging
– Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden of prijzen van eventuele toeleveranciers. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn exclusief BTW,-.
De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Fotojenique maar de opdrachtgever stemt ermee in om de opdracht te starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
– Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft de Fotograaf het recht om voor zijn rekening door een door NOVAA erkende accountant de boeken van de Opdrachtgever op dit punt te laten controleren.
Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening  van de Opdrachtgever.

Gebruik en licentie
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en foto’s te gebruiken:
– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichtingen die in de overeenkomst zijn afgesproken
– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
– Indien toestemming tot gebruik van een Fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
– Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van
tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 100,-.
– De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikte Foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de Foto in de publicatie te worden opgenomen.
Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen,  van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
– Bij publicatie van een Fotografisch werk dient de Opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

Wijzigingen
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen of zal er een herziene overeenkomst gesloten worden.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom
Het auteursrecht van alle door Fotojenique vormgegeven grafische uitingen (ontwerpen) en foto’s ligt volledig bij Fotojenique. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of foto’s zonder uitdrukkelijke toestemming van Fotojenique worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.
Fotojenique is ten alle tijde gerechtigd om haar naam en/of logo op de gerealiseerde grafische uitingen en foto’s te vermelden. Fotojenique behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio. Fotojenique geeft tenzij schriftelijk overeengekomen geen originele (foto)grafische bestanden uit handen, deze bestanden blijven ook na eventuele overdracht eigendom van Fotojenique met de overige onder “Auteursrecht & Intellectueel eigendom” gestelde voorwaarden.

Opzegging/annulering
In geval van tussentijdse opzegging heeft Fotojenique naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. De Opdrachtgever kan tot 14 dagen voor de opdrachttijd, welke staat beschreven in de opdrachtbevestiging kosteloos annuleren.
Binnen 14 dagen ontstaat een trapsgewijze vergoeding:
– annulering binnen 14 dagen: 10% van offertebedrag
– annulering binnen 7 dagen: 20%- annulering
– annulering binnen 48 uur: 30%
– annulering binnen 24 uur: 50%
In het geval dat de Opdrachtgever geen notie van annulering heeft gegeven aan de Fotograaf en niet aanwezig is op de afgesproken tijd en datum dan zal het volledige offertebedrag in rekening gebracht worden. De aanbetaling zal verrekend worden in alle bovenstaande gevallen.
– In geval van een shoot genaamd “Fotojenique Experience” geldt de volgende voorwaarde; tot 72 uur voor uw afspraak kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering binnen deze 72 uur vervalt de mogelijkheid tot het maken van een nieuwe afspraak en kunt u de voucher niet meer gebruiken. U kunt tegen een meerprijs van € 50,- een nieuwe afspraak maken.

Uitvoering
– De Fotograaf heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Opdrachtgever is bekend met de stijl van de Fotograaf.
– Als de Opdrachtgever niet komt opdagen bij een opdracht, nadat de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ontvangen per e-mail, dan heeft de Fotograaf recht op vergoeding van 100% van het totaalbedrag welke staat in de opdrachtbevestiging en ontvangt de Opdrachtgever een factuur welke hij binnen vijf werkdagen dient te voldoen ter hoogte van 100% van het totaalbedrag welke hieronder staat beschreven.

Betaling
– Aanbetaling: voorafgaand aan de opdracht zal de Opdrachtgever een aanbetaling verzorgen van minimaal 50% van de opdracht wat valt onder “Fotojenique Exclusive”. Deze aanbetaling dient contant of per bank overgemaakt te worden, 7 dagen na het ontvangen van de opdrachtbevestiging. De overige betaling te weten 50% dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Fotojenique gemaakte kosten, zoals
(buiten)gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.
– Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 6.500,- : 15% met een minimum van € 250,-
– over het meerdere tot € 13.000,- : 10%
– over het meerdere tot € 32.500,- : 8%
– over het meerdere tot € 130.000,- : 5%
over het meerdere: 3 %
Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Drukwerk
Indien van toepassing verzorgt Fotojenique het drukwerk niet zelf maar bemiddelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Fotojenique op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt.
De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk. Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever tot het moment dat de foto’s door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.

Aansprakelijkheid
Fotojenique is niet aansprakelijk voor:
1 . Door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben;
2. Verkeerd, onvolledig en/of te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien;
3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Fotojenique;
4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst van drukwerk indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proefdruk of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proefdruk wel waarneembaar zijn geweest.
Fotojenique is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. Fotojenique is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst of gevolg schade. Een jaar na voltooiing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor Fotojenique.

Klachten
Fotojenique neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Fotojenique; Fotojenique spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klacht dient volledig en duidelijk
omschreven zo spoedig mogelijk, doch binnen tien werkdagen na levering schriftelijk, via de reguliere post, aan de fotograaf te worden meegedeeld.
Adres: tav Fotojenique  Merbauhout 13, 2994 HJ Barendrecht

Overmacht
Indien Fotojenique door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand;
– In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enig (schade)vergoeding, ook niet als Fotojenique als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben;
– Fotojenique zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van mogelijk dreigende overmacht.
– Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Fotojenique kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar (volgens de weg) toerekenbare schuld.

TFP (Time for Print)
– Indien een opdracht is overeengekomen op basis van TFP, Time For Print, dan rekent Fotojenique geen kosten aan geleverde diensten, alszijnde styling, reiskosten en nabewerking. Echter kan Fotojenique wel kosten in rekening brengen voor visagie;
– Alle deelnemende partijen zullen geen kosten in rekening brengen aan Fotojenique en genoegen nemen met het geleverde beeldmateriaal;
– Fotojenique zal het beeldmateriaal digitaal aanleveren, op groot bestandsformaat. Dit beeldmateriaal mag door alle deelnemende partijen gebruikt worden voor diens portfolio. Hiermee wordt bedoeld portfolio website en portfolio prints. Dit beeldmateriaal mag niet gebruikt worden voor promotiemateriaal of elk ander doeleind zonder dat hier toestemming aan de fotograaf is ontvangen;
– Fotojenique behoudt zich het recht om de keuze en de hoeveelheid van het geleverde beeldmateriaal te bepalen;
– Onbewerkt beeldmateriaal mag niet aan derden getoond worden;
– Naamsvermelding op/bij goedgekeurde foto’s door Fotojenique is verplicht.